Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Národná sieť Slovenských Miestnych Akčných SkupínHľadať
 
 

Aktuálne

Aktuálne

NS MAS bije na poplach, obrátila sa priamo na ministerkuVytlačiť
 

Národná sieť Miestnych akčných skupín považuje situáciu v prípade implementácie LEADER prostredníctvom CLLD za vážnu. Súčasný stav reálne ohrozuje napĺňania cieľov a záväzkov SR v oblasti rozvoja vidieka. Národná sieť sa obrátila listom priamo na ministerku G. Matečnú so žiadosťou o stretnutie.

 


 
 

Národná sieť na Leader FESTe v ŽatciVytlačiť
 

Zástupcovia Národnej siete slovenských miestnych akčných skupín a viacerých MAS-iek sa v dňoch 22. - 24. mája 2019 zúčastnili festivalu Leader FEST, ktorý sa konal v severočeskom Žatci. Program bol v mestskom divadle dňa 23. mája otvorený predsedníčkou krajskej siete MAS Ústeckého kraja pani Evou Hamplovou, starostkou mesta Zdeňkou Hamousovou, zástupcom ústeckého hejtmana Zdeňkom Matoušom a predsedom českej Národnej siete, Jiřím Kristom.

Po úvode sa účastníci mohli prihlásiť na viaceré zaujímavé prednášky alebo sa zúčastniť sa exkurzií v meste a jeho blízkom okolí. Nosnou témou podujatia bola "Metóda LEADER – včera, dnes a zajtra." Program sa zameral na aktuálne témy – diskusie o SMART Village (Inteligentné obce), o koncepte MAS ako inovačných brokerov, takisto predstavila viacero inšpiratívnych LEADER akcií v oblastiach podnikania, sociálnej, vzdelávacej a energeticko-environmentálnej.

Po pracovnej časti nasledoval slávnostný večer v miestnom kultúrnom dome, ktorého cieľom bolo neformálne sieťovanie medzi účastníkmi LEADER Festu. Náplňou posledného dňa festivalu boli exkurzie v okolí samotného mesta Žatec.

žatec.jpg


 
 

Súťaž cez EIT Food Hub: Innovation Prizes 2019Vytlačiť
 

Národná sieť slovenských miestnych akčných skupín dáva všetkým záujemcom do pozornosti súťaž Innovation Prizes 2019, ktorú vyhlásila Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Viac informácií na tomto webe.

Innovation Prizes.jpg


 
 

Nový pozičný dokument ELARDVytlačiť
 

Na valnom zhromaždení ELARD bol minulý týždeň 10. 4. 2019 schválený pozičný dokument. ELARD je mimovládna organizácia na európskej úrovni, ktorá zastupuje MAS z rôznych krajín, prostredníctvom jej členov - národných sietí. Minulý týždeň zastupovala NS MAS SR na zasadnutí valného zhromaždenia Barbora Babjaková. Hlavným bodom programu bolo schválenie stanoviska ELARD, ktorý bude ďalej ELARD presadzovať v jednaní s inšitúciami na európskej úrovni, ale zároveň tento dokument slúži aj na prezentovanie našich postojov pri vyjednávaní na národnej úrovni. Body sa týkali najmä posilnenia LEADER / CLLD prístupu v ďalšom období, a to  jednak aby politika rozvoja vidieka zostala v skupine EŠIF fondov a nevrátila sa naspäť pod Spoločnú poľnohosp. politiku, aby bol povinný v každom regióne EU, aby bolo umožnené multifondové financovani, aby bol vytvorený jednotný systém, resp. aby bola vytvorená jedna inštitúcia, ktorá by zastrešovala celý LEADER, aby sa zjednodušili postupy, aby sa novovznikajúci prístup "Inteligentné obe" začlenil do LEADERa a zároveň aby bolo zaručené, že neklesne rozpočet na LEADER pod sumu, ktorá bola pridelená v tomto období.

elard (3).jpg

elard (2).jpg

 


 
 

Harmonogramy výziev MASVytlačiť
 

Harmonogramy výziev jednotlivých miestnych akčných skupín nájdete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na priloženom linku.

IROP.png


 
 

Nový implementačný model pre IROPVytlačiť
 

Na webovom sídle MPRV SR bol zverejnený nový implementačný model pre Integrovaný regionálny operačný program. Nájdete ho na priloženom linku.

IROP.png


 
 

Konferencia

Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupinyPRV SR 2014 – 2020, 19.3.2018 Stará TuráVytlačiť
 


 
 

Predsedníctvo

Predsedníctvo Národnej siete zasadalo v KyjoveVytlačiť
 

Dňa 12. júna 2019 zasadlo v Kyjove (okres Stará Ľubovňa), na území miestnej akčnej skupiny Horný Šariš - Minčol predsedníctvo Národnej siete slovenských miestnych akčných skupín. Zasadnutie otvoril PhDr. Štefan Škultéty, predseda NS MAS, poďakoval sa hostiteľovi zasadnutia predsedníctva Ing. Milanovi Semančíkovi a následne predsedníctvo schválilo program rokovania.

Na programe stretnutia Národnej siete boli najmä nasledovné body:

1. Príprava jesennej konferencie

- témami jesennej konferencie by mali byť primárne otázky nasledujúceho programovacieho obdobia („Súčasné problémy v intenciách budúcej politiky“)

- pracovným termínom jesennej konferencie je 23. a 24. október 2019, predbežným miestom konferencie sú Trenčianske Teplice (MAS Strážovské vrchy)

2. Príprava analýzy problémov pri implementácii IROP

- prítomní členovia predsedníctva sa dohodli na potrebe špecifikovať konkrétne problémy, ktoré administrácia projektov cez IROP obnáša a tieto poslať ostatným členom Národnej siete na ďalší postup; k týmto problémom sa do konca júna stretne pracovná skupina

3. Informácie zo stretnutí a prejednanie ďalšieho postupu

- predseda NS MAS SR PhDr. Štefan Škultéty a pracovníčka kancelárie NS MAS SR Ing. Barbora Babjaková, PhD. informovali členov predsedníctva o uskutočnených stretnutiach (PRV, PPA, CKO, ZRR-Východ...) za posledné obdobie; konkrétne zápisy z týchto stretnutí obdržali členovia Národnej siete mailom

4. Informácia o projektoch- V4

- predsedníctvo NS MAS SR sa bude usilovať o získanie ďalších projektov z prostriedkov EÚ, a to aj s partnermi z regiónu V4

5. Prijatie nových členov NS MAS SR

- predsedníctvo NS MAS SR prijalo za členov Národnej siete týchto nových členov:

  • Žiar
  • Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo
  • Občianske združenie Medzi riekami
  • Banskobystrický geomontánny park
  • Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu
     

6. Rôzne

- v bode rôzne sa predsedníctvo NS MAS SR zaoberalo ďalšími aktuálnymi otázkami členov Národnej siete

 

Na záver predsedníctva sa poďakoval predseda a podpredseda NS MAS SR členom za účasť, podpredseda NS Ing. Semančík hostiteľskú miestnu akčnú skupinu.

Nasledujúce stretnutie predsedníctva Národnej siete sa bude konať po letných prázdninách.

 

image_50390273.JPG

 


 
 

Predsedníctvo Národnej siete zasadalo v NemšovejVytlačiť
 

Minulý týždeň zasadalo v Nemšovej predsedníctvo Národnej siete Miestnych akčných skupín. Jednalo sa o prvé zasadnutie po valnom zhromaždení, kde bolo zvolené nové vedenie združenia. Predseda organizácie informoval o procese preberania a sťahovania kancelárie zo Santovky do Trenčína, kde bude odteraz oficiálne sídlo. Členovia predstavenstva sa dohodli na spôsobe výberu nového loga siete, prerokovali personálne fungovania kancelárie a jej financovanie. Predmetom rokovania bola aj informácie o stretnutí s generálnym riaditeľom IROPu s M. Mitošinkom.

Na stretnutí vyjadrili predstavitelia MASiek sklamanie nad celkovým prístupom ohľadne financovania miestnych akčných skupín. Na prelome apríla a mája by malo prebehnúť školenie zo strany riadiaceho orgánu smerujúce k vyhlasovaniu výziev.  Témou spoločného stretnutia bola problematika s uznávaním oprávnených výdavkov zo strany Certifikačného orgánu Ministerstva financií SR. Tento týždeň by malo vedenie NS MAS absolvoval stretnutie  na rezorte financií.

Jednou z hlavných úloh bude zvýšiť členskú základňu, najmä na východe Slovenska. Aj preto sa ďalšie stretnutie uskutoční v tejto časti Slovenska.

IMG_2540.jpg


 
 

Novým predsedom NS MAS je exprimátor Trenčianskych Teplíc Š. Škultéty Vytlačiť
 

TASR: Vígľaš: Novým predsedom NS MAS je exprimátor Trenčianskych Teplíc Š. Škultéty 

16. marca 2019 13:16

steve.jpg

Vígľaš 16. marca (TASR) - Novým predsedom národnej siete (NS) Miestnych akčných skupín (MAS) sa stal exprimátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty. Rozhodli o tom v stredu (13. 3.) v obci Vígľaš v Detvianskom okrese delegáti Valného zhromaždenia NS MAS. Vo funkcii vystriedal starostu obce Santovka Ľubomíra Lorincza. Podpredsedami sa stali Peter Nemeček z MAS Kopaničiarsky región a Milan Semančík z MAS Horný Šariš - Minčol. Podľa nového predsedu bude jedným z hlavných cieľov rozšíriť členskú základňu o ďalších členov a profesionalizovať kanceláriu združenia. Ako najväčšiu výzvu však Škultéty vníma problém s nečerpaním finančných prostriedkov, ktoré sú určené na projekty riadené prostredníctvom miestnych akčných skupín. "Máme programové obdobie 2014-2020 a v roku 2019 sme v stave, že nebolo využité ani jedno euro, či už v prospech samosprávy, alebo podnikateľského subjektu. Už nie je čas hľadať výhovorky, kto je za tento stav zodpovedný. Je potrebné túto situáciu zmeniť, celý proces zdynamizovať a hľadať s riadiacim orgánom okamžité riešenia. V regiónoch vládne nervozita, ale aj veľké rozčarovanie. Niektoré združenia sú na hranici svojej ďalšej existencie," skonštatoval Škultéty. Valné zhromaždenie schválilo rozpočet a plán činnosti, kde definovalo úlohy na najbližšie obdobie. Jedným z ďalších cieľov bude nadviazať bližšiu spoluprácu s vyššími územnými celkami. V iných krajinách je financovanie činnosti miestnych akčných skupín riešené z viacerých zdrojov, resp. operačných programov. "Túto tému bude treba tiež otvoriť najmä v súvislosti s prípravou nového programového obdobia," doplnil nový predseda. Národná sieť Miestnych akčných skupín je strešná organizácia takmer 50 verejno-súkromných zoskupení pôsobiacich na celom území Slovenska. MAS je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré funguje na princípoch LEADER. Metóda LEADER predstavuje inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Základnou myšlienkou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, o rozvoji územia rozhodujú miestni aktéri.

(Originálny článok po rozkliknutí nadpisu)

Zdroj: TASR


 
 

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka