Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Národná sieť Slovenských Miestnych Akčných SkupínHľadať
 
 

Aktuálne

Aktuálne

Pozvánka na konferenciu v BulharskuVytlačiť
 

Vážení členovia ELARD, partnerská organizácia z Bulharska si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu, ktorú usporadúva tamojší rezert pôdohospodárstva v spolupráci s buharskou národnou sieťou. Konferencia sa uskutoční 22. - 24. októbra 2019 v meste Razlog pod menom INTERNATIONAL CONFERENCE "COOPERATION – TOOL FOR THE PROMOTING OF LOCAL DEVELOPMENT

Hlavnými témami konferencie budú:

·       LEADER/CLLD: State of play in EU

·       LEADER/CLLD post 2020, state of play of preparation.

·       Role of LAGs in the preparation of the new programming period

·       LEADER/CLLD implementation in EU and non EU countries. Good practices. Lessons learned

·       LEADER/CLLD cooperation proposals and good practices

Organizátori sa tešia na Váš záujem a účasť na tejto konferencii. Viac info v priloženej prílohe.

razlog-1.jpg

 


 
 

Školenie pre zástupcov MASVytlačiť
 

Riadiaci orgán pre PRV  v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR pripravuje školenie na základe požiadaviek zástupcov MAS, ktoré boli niekoľkokrát adresované nielen Riadiacemu orgánu pre PRV, ale aj PPA. Cieľom školenia bude hodnotenie prijatých žiadostí o NFP zo strany MAS, aby efektívnym spôsob vykonali „prvú administratívnu kontrolu“, tak aby zo strany PPA následne ďalšia kontrola žiadostí o NFP prebehla v čo najkratšom časovom termíne.

          Návrh programu:

 1.        Hodnotenie ŽoNFP v ITMS 2014+ (workflow stavov)

Prednášajúci: zástupca PPA

 1.        Všeobecné podmienky poskytnutia príspevku – spôsob hodnotenia

Prednášajúci: zástupca PPA, zástupca MPRV SR

 1.        Výberové kritériá – spôsob hodnotenia

Prednášajúci: zástupca PPA, zástupca MPRV SR

 1.        Hodnotiace kritériá– spôsob hodnotenia

Prednášajúci: zástupca PPA, zástupca MPRV SR

 1.        Verejné obstarávanie

Prednášajúci: zástupca PPA

Predpokladaný termín uskutočnenia školenia je medzi 21.10. -  25.10.2019 (2 x dvojdňové školenie, tzn. 110 MAS bude rozdelených na polovicu. Prvá skupina za zúčastní v prvé 2 dni a potom ďalšie 2 dni príde zvyšok – druhá skupina). Z každej MAS sa školenia budú môcť zúčastniť 2 účastníci (hlavne manažér MAS)

Miesto konania, presný termín a finálna verzia programu budú upresnené zo strany Národnej siete rozvoja vidieka SR po uskutočnení verejného obstarávania.

 

schulung1.jpg


 
 

Prihláste sa na konferenciu NS MAS SRVytlačiť
 

NS MAS SR spustila prihlasovanie na konferenciu "Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky". Viac informácií nájdete na stránke https://www.sietmas.sk/konferencia-2019.html.

Prihlasovací formulár nájdete na https://forms.gle/3K38cSesfvvcgaDR8

 

Tešíme sa na Vás v Trenčianskych Tepliciach.

konferencia.jpg


 
 

SAVE THE DATE: Konferencia 2019Vytlačiť
 

Národná sieť miestnych akčných skupín SR pripravuje v dňoch 14. - 15. 11. 2019 konferenciu "Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky." Konferencia sa uskutoční v Trenčianskych Tepliciach.

Čoskoro zverejníme kompletný program aj prihlášku, sledujte, prosím, túto stránku.

 

konferencia.jpg


 
 

Rezort pôdohospodárstva zverejnil výzvu na chod MASiekVytlačiť
 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo na svojom webovom sídle výzvu na prekladanie ŽoNFP na financovanie prevázdkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD. Viac informácii na webe ministerstva tu.

podohospodarstvo.png


 
 

Vedenie Národnej siete MAS sa stretlo s ministerkou G. MatečnouVytlačiť
 

Predstavitelia Národnej siete Miestnych akčných skupín sa v pondelok stretli na pracovnom stretnutí s Gabrielou Matečnou, ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. NS MAS zastupovali predseda Š. Škultéty, podpredseda M. Semančík a projektový manažér MAS Strážovské vrchy D. Pavlačka. Okrem samotnej ministerky boli na stretnutí prítomní aj zástupcovia za program rozvoja vidieka, IROPu ako aj Poľnohospodárskej platobnej agentúry.

Dôvodom stretnutia boli obavy miestnych akčných skupín s napĺňaním cieľov a záväzkov SR v oblasti rozvoja vidieka v súvislosti s implementáciou prístupu LEADER prostredníctvom CLLD. Na stretnutí zástupcovia národnej siete kritizovali veľkú byrokratickú záťaž, ktorá je kladená na jednotlivé organizácie, najmä čo sa týka vykazovania  samotného chodu a pracovných výkazov. Na základe argumentov samotná ministerka uznala opodstatnenosť tejto kritiky. Po vzájomnej dohode NS MAS zašle riadiacemu orgánu svoj konkrétny zjednodušený návrh výkazu prác a prebehne aj konzultačné stretnutie s Certifikačným orgánom na Ministerstve financií SR.

Následne na stretnutí bola prediskutovaná téma financovania prevádzky miestnych akčných skupín po októbri 2019. Zástupcova masiek poukázali na skutočnosť, že plánované vyhlásenie výziev na chod MASiek v auguste nijakým spôsobom nerieši problém, ktorý nastane po októbri z hľadiska financovania organizácií. Je reálne riziko, že z dôvodu procesov v posudzovaní oprávnenosti žiadosti na ďalší chod po tomto dátume ostanú mnohé subjekty niekoľko mesiacov bez finančných prostriedkov. Zástupcovia IROPu prisľúbili maximálnu súčinnosti a promptnosť pri vyhodnocovaní samotných žiadostí. Podľa ich stanoviska už dnes boli zo strany IROPu prijaté opatrenia, či už personálneho alebo manažérskeho charakteru tak, aby nedochádzalo k zbytočným prieťahom.

Obe strany si odobrili časové rámce z hľadiska manažmentu výziev z jednotlivých opatrení (PRV a IROP) od ich vyhlásenia až po samotné preplatenie projektu. Zástupcovia rezortu ich označili za reálne a zo strany riadiaceho orgánu bude vyvinuté maximálne úsilie o súčinnosť v rámci týchto záležitostí.

Predseda Škultéty pozval predstaviteľov rezortu na čele s ministerkou na konferenciu, ktorú bude Národná sieť organizovať na jeseň tohto roka. Konferencia pod názvom „Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky“ sa bude venovať nielen problémom, ktorým dnes čelíme, ale primárne sa bude zaoberať tým, ako nastaviť systém fungovania v budúcom programovacom období. Zo strany ministerstva zaznel aj prísľub, aby sa členom pracovnej skupiny pre „budúce politiky“ stal aj zástupca MASiek, keďže doteraz sme tam nemali svoje zastúpenie.

Zástupcova oboch strán sa dohodli na vzájomnom informovaní v prípade, že nastanú problémy pri prijímaných jednotlivých opatrení dohodnutých na stretnutí.


 
 

NS MAS bije na poplach, obrátila sa priamo na ministerkuVytlačiť
 

Národná sieť Miestnych akčných skupín považuje situáciu v prípade implementácie LEADER prostredníctvom CLLD za vážnu. Súčasný stav reálne ohrozuje napĺňania cieľov a záväzkov SR v oblasti rozvoja vidieka. Národná sieť sa obrátila listom priamo na ministerku G. Matečnú so žiadosťou o stretnutie.

 


 
 

Národná sieť na Leader FESTe v ŽatciVytlačiť
 

Zástupcovia Národnej siete slovenských miestnych akčných skupín a viacerých MAS-iek sa v dňoch 22. - 24. mája 2019 zúčastnili festivalu Leader FEST, ktorý sa konal v severočeskom Žatci. Program bol v mestskom divadle dňa 23. mája otvorený predsedníčkou krajskej siete MAS Ústeckého kraja pani Evou Hamplovou, starostkou mesta Zdeňkou Hamousovou, zástupcom ústeckého hejtmana Zdeňkom Matoušom a predsedom českej Národnej siete, Jiřím Kristom.

Po úvode sa účastníci mohli prihlásiť na viaceré zaujímavé prednášky alebo sa zúčastniť sa exkurzií v meste a jeho blízkom okolí. Nosnou témou podujatia bola "Metóda LEADER – včera, dnes a zajtra." Program sa zameral na aktuálne témy – diskusie o SMART Village (Inteligentné obce), o koncepte MAS ako inovačných brokerov, takisto predstavila viacero inšpiratívnych LEADER akcií v oblastiach podnikania, sociálnej, vzdelávacej a energeticko-environmentálnej.

Po pracovnej časti nasledoval slávnostný večer v miestnom kultúrnom dome, ktorého cieľom bolo neformálne sieťovanie medzi účastníkmi LEADER Festu. Náplňou posledného dňa festivalu boli exkurzie v okolí samotného mesta Žatec.

žatec.jpg


 
 

Súťaž cez EIT Food Hub: Innovation Prizes 2019Vytlačiť
 

Národná sieť slovenských miestnych akčných skupín dáva všetkým záujemcom do pozornosti súťaž Innovation Prizes 2019, ktorú vyhlásila Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Viac informácií na tomto webe.

Innovation Prizes.jpg


 
 

Nový pozičný dokument ELARDVytlačiť
 

Na valnom zhromaždení ELARD bol minulý týždeň 10. 4. 2019 schválený pozičný dokument. ELARD je mimovládna organizácia na európskej úrovni, ktorá zastupuje MAS z rôznych krajín, prostredníctvom jej členov - národných sietí. Minulý týždeň zastupovala NS MAS SR na zasadnutí valného zhromaždenia Barbora Babjaková. Hlavným bodom programu bolo schválenie stanoviska ELARD, ktorý bude ďalej ELARD presadzovať v jednaní s inšitúciami na európskej úrovni, ale zároveň tento dokument slúži aj na prezentovanie našich postojov pri vyjednávaní na národnej úrovni. Body sa týkali najmä posilnenia LEADER / CLLD prístupu v ďalšom období, a to  jednak aby politika rozvoja vidieka zostala v skupine EŠIF fondov a nevrátila sa naspäť pod Spoločnú poľnohosp. politiku, aby bol povinný v každom regióne EU, aby bolo umožnené multifondové financovani, aby bol vytvorený jednotný systém, resp. aby bola vytvorená jedna inštitúcia, ktorá by zastrešovala celý LEADER, aby sa zjednodušili postupy, aby sa novovznikajúci prístup "Inteligentné obe" začlenil do LEADERa a zároveň aby bolo zaručené, že neklesne rozpočet na LEADER pod sumu, ktorá bola pridelená v tomto období.

elard (3).jpg

elard (2).jpg

 


 
 

Harmonogramy výziev MASVytlačiť
 

Harmonogramy výziev jednotlivých miestnych akčných skupín nájdete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na priloženom linku.

IROP.png


 
 

Nový implementačný model pre IROPVytlačiť
 

Na webovom sídle MPRV SR bol zverejnený nový implementačný model pre Integrovaný regionálny operačný program. Nájdete ho na priloženom linku.

IROP.png


 
 

Konferencia

Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupinyPRV SR 2014 – 2020, 19.3.2018 Stará TuráVytlačiť
 


 
 

Predsedníctvo

Predsedníctvo Národnej siete sa stretne v KrakovanochVytlačiť
 

Predsedníctvo Národnej siete miestnych akčných skupín Slovenskej republike zasadne tento štvrtok o 10.00 v Krakovanoch, na území MAS Holeška. Na zasadnutie sú pozvaní všetci členovia Predsedníctva NS MAS SR.

Komuniké zo zasadnutia bude k dispozícii po ukončení rokovania.

krakovany.jpg


 
 

Predsedníctvo Národnej siete zasadalo v KyjoveVytlačiť
 

Dňa 12. júna 2019 zasadlo v Kyjove (okres Stará Ľubovňa), na území miestnej akčnej skupiny Horný Šariš - Minčol predsedníctvo Národnej siete slovenských miestnych akčných skupín. Zasadnutie otvoril PhDr. Štefan Škultéty, predseda NS MAS, poďakoval sa hostiteľovi zasadnutia predsedníctva Ing. Milanovi Semančíkovi a následne predsedníctvo schválilo program rokovania.

Na programe stretnutia Národnej siete boli najmä nasledovné body:

1. Príprava jesennej konferencie

- témami jesennej konferencie by mali byť primárne otázky nasledujúceho programovacieho obdobia („Súčasné problémy v intenciách budúcej politiky“)

- pracovným termínom jesennej konferencie je 23. a 24. október 2019, predbežným miestom konferencie sú Trenčianske Teplice (MAS Strážovské vrchy)

2. Príprava analýzy problémov pri implementácii IROP

- prítomní členovia predsedníctva sa dohodli na potrebe špecifikovať konkrétne problémy, ktoré administrácia projektov cez IROP obnáša a tieto poslať ostatným členom Národnej siete na ďalší postup; k týmto problémom sa do konca júna stretne pracovná skupina

3. Informácie zo stretnutí a prejednanie ďalšieho postupu

- predseda NS MAS SR PhDr. Štefan Škultéty a pracovníčka kancelárie NS MAS SR Ing. Barbora Babjaková, PhD. informovali členov predsedníctva o uskutočnených stretnutiach (PRV, PPA, CKO, ZRR-Východ...) za posledné obdobie; konkrétne zápisy z týchto stretnutí obdržali členovia Národnej siete mailom

4. Informácia o projektoch- V4

- predsedníctvo NS MAS SR sa bude usilovať o získanie ďalších projektov z prostriedkov EÚ, a to aj s partnermi z regiónu V4

5. Prijatie nových členov NS MAS SR

- predsedníctvo NS MAS SR prijalo za členov Národnej siete týchto nových členov:

 • Žiar
 • Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo
 • Občianske združenie Medzi riekami
 • Banskobystrický geomontánny park
 • Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu
   

6. Rôzne

- v bode rôzne sa predsedníctvo NS MAS SR zaoberalo ďalšími aktuálnymi otázkami členov Národnej siete

 

Na záver predsedníctva sa poďakoval predseda a podpredseda NS MAS SR členom za účasť, podpredseda NS Ing. Semančík hostiteľskú miestnu akčnú skupinu.

Nasledujúce stretnutie predsedníctva Národnej siete sa bude konať po letných prázdninách.

 

image_50390273.JPG

 


 
 

Predsedníctvo Národnej siete zasadalo v NemšovejVytlačiť
 

Minulý týždeň zasadalo v Nemšovej predsedníctvo Národnej siete Miestnych akčných skupín. Jednalo sa o prvé zasadnutie po valnom zhromaždení, kde bolo zvolené nové vedenie združenia. Predseda organizácie informoval o procese preberania a sťahovania kancelárie zo Santovky do Trenčína, kde bude odteraz oficiálne sídlo. Členovia predstavenstva sa dohodli na spôsobe výberu nového loga siete, prerokovali personálne fungovania kancelárie a jej financovanie. Predmetom rokovania bola aj informácie o stretnutí s generálnym riaditeľom IROPu s M. Mitošinkom.

Na stretnutí vyjadrili predstavitelia MASiek sklamanie nad celkovým prístupom ohľadne financovania miestnych akčných skupín. Na prelome apríla a mája by malo prebehnúť školenie zo strany riadiaceho orgánu smerujúce k vyhlasovaniu výziev.  Témou spoločného stretnutia bola problematika s uznávaním oprávnených výdavkov zo strany Certifikačného orgánu Ministerstva financií SR. Tento týždeň by malo vedenie NS MAS absolvoval stretnutie  na rezorte financií.

Jednou z hlavných úloh bude zvýšiť členskú základňu, najmä na východe Slovenska. Aj preto sa ďalšie stretnutie uskutoční v tejto časti Slovenska.

IMG_2540.jpg


 
 

Novým predsedom NS MAS je exprimátor Trenčianskych Teplíc Š. Škultéty Vytlačiť
 

TASR: Vígľaš: Novým predsedom NS MAS je exprimátor Trenčianskych Teplíc Š. Škultéty 

16. marca 2019 13:16

steve.jpg

Vígľaš 16. marca (TASR) - Novým predsedom národnej siete (NS) Miestnych akčných skupín (MAS) sa stal exprimátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty. Rozhodli o tom v stredu (13. 3.) v obci Vígľaš v Detvianskom okrese delegáti Valného zhromaždenia NS MAS. Vo funkcii vystriedal starostu obce Santovka Ľubomíra Lorincza. Podpredsedami sa stali Peter Nemeček z MAS Kopaničiarsky región a Milan Semančík z MAS Horný Šariš - Minčol. Podľa nového predsedu bude jedným z hlavných cieľov rozšíriť členskú základňu o ďalších členov a profesionalizovať kanceláriu združenia. Ako najväčšiu výzvu však Škultéty vníma problém s nečerpaním finančných prostriedkov, ktoré sú určené na projekty riadené prostredníctvom miestnych akčných skupín. "Máme programové obdobie 2014-2020 a v roku 2019 sme v stave, že nebolo využité ani jedno euro, či už v prospech samosprávy, alebo podnikateľského subjektu. Už nie je čas hľadať výhovorky, kto je za tento stav zodpovedný. Je potrebné túto situáciu zmeniť, celý proces zdynamizovať a hľadať s riadiacim orgánom okamžité riešenia. V regiónoch vládne nervozita, ale aj veľké rozčarovanie. Niektoré združenia sú na hranici svojej ďalšej existencie," skonštatoval Škultéty. Valné zhromaždenie schválilo rozpočet a plán činnosti, kde definovalo úlohy na najbližšie obdobie. Jedným z ďalších cieľov bude nadviazať bližšiu spoluprácu s vyššími územnými celkami. V iných krajinách je financovanie činnosti miestnych akčných skupín riešené z viacerých zdrojov, resp. operačných programov. "Túto tému bude treba tiež otvoriť najmä v súvislosti s prípravou nového programového obdobia," doplnil nový predseda. Národná sieť Miestnych akčných skupín je strešná organizácia takmer 50 verejno-súkromných zoskupení pôsobiacich na celom území Slovenska. MAS je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré funguje na princípoch LEADER. Metóda LEADER predstavuje inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Základnou myšlienkou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, o rozvoji územia rozhodujú miestni aktéri.

(Originálny článok po rozkliknutí nadpisu)

Zdroj: TASR


 
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka