Menu
Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín Slovenskej Republiky

S čím Vám môžeme pomôcť ?

rozšírené vyhľadávanie

Spustili sme pre vás nové webové stránky. Prosíme o trpezlivosť, údaje na stránku priebežne dopĺňame a upravujeme.

Stanovy

STANOVY

občianskeho združenia

Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín Slovenskej Republiky

 

 

Čl. I.

Základné ustanovenie

 1. Názov občianskeho združenia je: Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín Slovenskej Republiky.
 2. Združenie používa aj skratku NS MAS SR. Anglický názov združenia: National Nerwork of Local Action Groups of the Slovak Republic
 3. Sídlo združenia: Gen. M. R. Štefánika 83, 911 01 Trenčín
 4. Sídlo združenia sa spravidla presúva do miesta pôsobnosti predsedu NS MAS SR počas jeho volebného obdobia
 5. NS MAS SR je dobrovoľným občianskym združením právne, majetkovo a organizačne samostatných a nezávislých organizácií pracujúcich na princípoch prístupu LEADER/CLLD a odborníkov pôsobiacich v oblasti regionálneho rozvoja založené v súlade so zákonom č. 83/ 1990 Z.z. vznp. O združovaní občanov.

 

Čl. II.

Činnosť a poslanie NS MAS SR

 1. Poslaním NS MAS SR je predovšetkým:


a) združovať miestne akčné skupiny (ďalej MAS), verejno-súkromné partnerstvá (ďalej VSP) pracujúce na princípoch prístupu LEADER/CLLD a odborníkov pôsobiacich v oblasti regionálneho rozvoja (ďalej ORR)

b) reprezentovať a zastupovať členov:

 • na národnej úrovni voči štátnym inštitúciám a nimi  zriadeným subjektom, ako aj ďalším organizáciám a subjektom verejného aj súkromného sektora  
 • na nadnárodnej úrovni vo vzťahu k orgánom EÚ konajúcim v záležitostiach programu LEADER, CLLD a rozvoja  vidieka a k organizáciám a subjektom pracujúcim v intenciách Iniciatívy LEADER a vo vzťahu k ostatným partnerom, inštitúciám a úradom


c) spolupracovať a komunikovať:

 • s riadiacim a platobným orgánom pre Program rozvoja vidieka SR a IROP
 • s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR,
 • so štátnou správou a samosprávou SR,
 • s organizáciami pracujúcimi v oblasti rozvoja vidieka,
 • s finančnými ústavmi,
 • na medzinárodnej úrovni s príslušnými inštitúciami EÚ,
 • s medzinárodnými inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou rozvoja vidieka,  prístupom LEADER/CLLD a finančnými mechanizmami EÚ;


d) propagovať a medializovať NS MAS SR všetkými dostupnými prostriedkami

 

Čl. III.

Ciele a hlavné úlohy NS MAS SR

1. Ciele NS MAS SR:

NS MAS SR bola založená na podporu činnosti MAS, VSP a ORR za účelom:

a)   zlepšiť kvalitu života na vidieku prostredníctvom trvalého a integrovaného miestneho   

      rozvoja;

b)   zaistiť recipročný prenos poznatkov a skúseností medzi členmi NS MAS SR;

c)   zaistiť recipročný prenos poznatkov a skúseností na úrovni spolupráce medzi

      členskými krajinami Európskej únie a jej MAS;

d)   podporovať spoluprácu s ďalšími krajinami, ktoré vo vidieckom priestore chcú       

      využívať prístup LEADER.

2. Hlavné úlohy NS MAS SR:

a)  zastupovať a prerokúvať oprávnené záujmy MAS, VSP a ORR vo vzťahu  k:

Európskej asociácii LEADER pre rozvoj vidieka - ELARD a k ďalším podobným zoskupeniam;

b)  vytvárať prostredie  pre spoluprácu a vzájomnú pomoc;

c)  propagovať a rozširovať skúsenosti a činnosť MAS, VSP a ORR, príklady dobrej praxe a publikovať výstupy;

d) podporovať a rozvíjať spoluprácu a partnerstvo obyvateľov vidieka, zástupcov    samospráv, zástupcov neziskového sektora, ako aj zástupcov  súkromného sektora pôsobiacich na vidieku;

e) spolupracovať s Národnou sieťou rozvoja vidieka, riadiacim a platobným orgánom pre Program rozvoja vidieka SR a IROP a ostatnými zložkami štátnej správy a samosprávy;

zabezpečovať rozvojové dokumenty, vzdelávacie a informačné aktivity pre rozvoj vidieka;

organizovať semináre, workshopy, konferencie a ďalšie odborné stretnutia;

vytvoriť regionálne prevádzkové kancelárie pre činnosť NS MAS SR.

 

Čl. IV.

Členstvo v NS MAS SR

1. Členom NS MAS SR sa môžu stať MAS, VSP pracujúce na princípoch prístupu LEADER/CLLD a ORR.

2. Členstvo v NS MAS SR vzniká

na základe písomne podanej prihlášky doručenej do sídla NS MAS SR

schválením  prijatia člena predsedníctvom,

zaplatením členského príspevku

3. O vzniku členstva predsedníctvo informuje žiadateľa písomne.

4. O vylúčení člena pri porušení stanov rozhoduje predsedníctvo.

5. Členstvo v NS MAS SR zaniká:

 • písomným oznámením člena o vystúpení z NS MAS SR. Členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia  predsedníctvu  NS MAS SR, alebo termínom uvedeným v doručenom oznámení.
 • zánikom  MAS alebo VSP. O zániku MAS alebo VSP je povinný  informovať likvidátor  kanceláriu NS MAS SR
 • úmrtím FO ( ORR)
 • vylúčením člena pri porušení stanov, alebo poškodzovaní dobrého mena NS MAS SR.              
 • zánikom NS MAS SR.

6. Člena v NS MAS SR za MAS a VSP zastupuje štatutárny zástupca alebo poverená osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom. MAS a VSP majú v priebehu volebného obdobia právo kedykoľvek zameniť zástupcu. O tejto zmene je člen povinný informovať Predsedníctvo písomne do 15 pracovných dní odo dňa kedy k uvedenej zmene došlo.

7.  ORR ako fyzické osoby sa zastupujú samostatne, vo vlastnom mene a bez možnosti zastúpenia.

 

Čl. V.

Práva a povinnosti členov NS MAS SR

1. Členovia NS MAS SR majú právo:

 • podieľať sa na činnosti NS MAS SR,
 • obracať sa na orgány NS MAS SR s podnetmi či sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko predkladať návrhy a podnety súvisiace s činnosťou NS MAS SR
 • voliť a byť volení do orgánov NS MAS SR
 • byť informovaní o rozhodnutiach orgánov NS MAS SR,
 • zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia

2. Členovia NS MAS SR majú najmä povinnosť:

 • dodržiavať stanovy NS MAS SR a aktívne sa podieľať na činnosti NS MAS SR,
 • platiť členské príspevky na účet NS MAS SR,  vo výške schválenej Valným zhromaždením a v termíne najneskôr do 31. 3. daného roka, za ktorý je členský príspevok splatný. Odklad splatenia členského v zmysle článku IV. Bod 5.  

 

Čl. VI.

Orgány NS MAS SR

Orgánmi NS MAS SR sú:

 1. Valné zhromaždenie
 2. Predsedníctvo
 3. Predseda a 2 podpredsedovia
 4. Kontrolná komisia

 

Čl. VII.

Valné zhromaždenie

 1. Najvyšším orgánom NS MAS SR je Valné zhromaždenie, ktoré je tvorené všetkými členmi NS MAS SR. Každý člen má 1 hlas.
 2. Valné zhromaždenie zasadá podľa potreby, minimálne 1 x ročne.
 3. Valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo prostredníctvom predsedu NS MAS SR.
 4. Predsedníctvo je povinné zvolať Valné zhromaždenie ak o to požiada najmenej 20% členov NS MAS SR alebo Kontrolná komisia.
 5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, keď je prítomná nadpolovičná väčšina členov  oprávnených na hlasovanie. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov oprávnených na hlasovanie. Výnimku tvorí  hlasovanie o zániku združenia pre ktorý je potrebná dvojtretinová  väčšina prítomných členov.
 6. V prípade, že na Valnom zhromaždení nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov NS MAS SR oprávnených na hlasovanie, posunie predseda začiatok Valného zhromaždenia o jednu hodinu. Ak ani po posunutí začiatku Valného zhromaždenia nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov NS MAS SR oprávnených na hlasovanie, rozhodujú prítomní členovia NS MAS SR oprávnení na hlasovanie dvojtretinovou väčšinou hlasov. Pri zmene stanov musí byť v každom prípade prítomná nadpolovičná väčšina členov oprávnených na hlasovanie.
 7. V prípade nutnosti prijať operatívne rozhodnutia Valného zhromaždenia mimo termínov pravidelných zasadnutí je možné prijať rozhodnutie prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Spôsob elektronického hlasovania bude upravený osobitnou smernicou.
 8. Valné zhromaždenie:

        a) Volí a odvoláva:

 • členov Kontrolnej komisie,
 • členov Predsedníctva.

        b) Schvaľuje:

 • stanovy a ich zmeny a doplnky,
 • plán činnosti a úlohy NS MAS SR,
 • rozpočet,
 • výročnú správu, správu o výsledku hospodárenia NS MAS SR za uplynulé účtovné obdobie,
 • výšku členských príspevkov vždy na nasledujúci rok
 • na návrh predsedníctva Organizačný poriadok, prípadne ďalšie vnútorné dokumenty NS MAS SR, ktoré upravujú rozdelenie právomocí  štatutára.
 • Rokovací poriadok Valného zhromaždenia
 • udelenie čestného členstva osobnostiam, ktoré výrazne pôsobia alebo pôsobili vo verejnom živote (vedy, poľnohospodárstva, kultúry, školstva a pod.), ktoré podporujú ciele NS MAS SR a s čestným členstvom súhlasia,

        c)  Rozhoduje:

 • o vzniku, zlúčení a zániku NS MAS SR a o  majetkovom usporiadaní v prípade zániku NS MAS SR
 • na návrh predsedníctva o vylúčení člena z NS MAS SR
 • o založení regionálnych kancelárií.
 • o odmeňovaní členov predsedníctva a predsedu

 

Čl. VIII.

Predsedníctvo a predseda

1) Predsedníctvo:

a) Predsedníctvo je výkonným orgánom NS MAS SR, ktoré za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

b) Predsedníctvo NS MAS SR je volené spomedzi členov NS MAS SR Valným zhromaždením a má minimálne sedem členov. Členovia Predsedníctva zastupujú spravidla jednotlivé kraje (NUTS III).

c) Predsedníctvo zvoláva predseda podľa potreby, minimálne však 2x ročne.

d) Predsedníctvo NS MAS SR je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Predsedníctvo NS MAS SR rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, ktorý má pri rozhodovaní právo veta.

e) Predsedníctvo NS MAS SR:

 • riadi činnosť NS MAS SR v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,
 • zvoláva Valné zhromaždenie prostredníctvom predsedu,
 • volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a 2 podpredsedov
 • ustanovuje konkrétne zodpovednosti členov predsedníctva,
 • Schvaľuje/vylučuje MAS, VSP a ORR za člena NS MAS SR,
 • schvaľuje vstup NS MAS SR do iných nepolitických a nehospodárskych združení.
 • zakladá a ruší  odborné sekcie podľa potreby
 • zriaďuje krajské platformy
 • predsedníctvo schvaľuje vnútorné dokumenty a predpisy NS MAS SR( smernice a pod.)

f) V prípade nutnosti prijať operatívne rozhodnutie Predsedníctva mimo termínov pravidelných zasadnutí je možné prijať rozhodnutie prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Spôsob elektronického hlasovania bude upravený osobitnou smernicou.

Funkčné obdobie členov Predsedníctva je dvojročné.

2) Predseda a podpredsedovia

a)  Štatutárnym zástupcom NS MAS SR je predseda.

b) Zastupuje NS MAS SR navonok, jedná v mene predsedníctva a NS MAS SR.

c) Podpisovanie v mene NS MAS SR sa vykonáva samostatne a to vlastnoručným podpisom štatutárneho zástupcu k príslušnému dokumentu. NS MAS SR v administratívnej činnosti   používa pečiatku.

d)  Zvoláva a vedie zasadnutia predsedníctva

e)  Vedie  zasadnutie Valného zhromaždenia

f)  Ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia

Funkčné obdobie  predsedu a   podpredsedov  je dvojročné.

Predseda je za svoju činnosť zodpovedný Predsedníctvu  a Valnému zhromaždeniu

V prípade dlhodobej neprítomnosti alebo nečinnosti predsedu, alebo na základe poverenia koná v jeho mene navonok podpredseda/ podpredsedovia. Poverenie  musí mať písomnú podobu.

V prípade nečinnosti predsedu aj podpredsedov, predsedníctvo poverí zastupovaním organizácie iného člena predsedníctva.

Kompetencie podpredsedov môžu byť upravené organizačným poriadkom

 

ČI. IX.

Kontrolná komisia

1. Členov kontrolnej komisie volí a odvoláva Valné zhromaždenie.

2. Kontrolná komisia má 3 členov. Jej členmi nemôžu byť:
- členovia Predsedníctva,
- zamestnanci NS MAS SR.

3. Kontrolná komisia sa  za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu

4. Kontrolná komisia kontroluje najmä:
a) dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov NS MAS SR
b) hospodárenie NS MAS SR.
c) Dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na NS MAS SR

5. Kontrolná komisia predkladá 1x ročne správu o výsledku kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov Valnému zhromaždeniu a predkladá návrh na schválenie výsledku hospodárenia.

6. Členovia Kontrolnej komisie zastupujú spravidla jednotlivé oblasti (NUTS II), t.j. 1 zástupca za jednu oblasť.

7. Členovia Kontrolnej komisie si volia spomedzi seba predsedu kontrolnej komisie.

8. Funkčné obdobie členov Kontrolnej komisie je dvojročné.

 

Čl. X.

Zásady hospodárenia

1. NS MAS SR hospodári s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom.

2. Zdroje príjmov sú predovšetkým:
- dary, príspevky a sponzorské príspevky fyzických a právnických osôb,
- výnosy z majetku,
- príjmy z činností pri napĺňaní cieľov združenia,
- granty a dotácie
- členské príspevky,
- iné relevantné príjmy (dobrovoľnícka činnosť, poistné plnenie, príjmy z reklamy a iné)

3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie združenia zodpovedá Predsedníctvo NS MAS SR. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité alebo darované len na podporu cieľov NS MAS SR.

4. Prostriedky a majetok združenia nie je možné použiť na ovplyvnenie výsledkov volieb alebo politickú kampaň.

 

Čl. XI.

Zánik NS MAS SR

1. NS MAS SR zaniká:
rozhodnutím Valného zhromaždenia:
a) dobrovoľným rozpustením NS MAS SR alebo zlúčením NS MAS SR s iným združením. So zánikom NS MAS SR musia súhlasiť dve tretiny všetkých členov na Valnom zhromaždení alebo dve tretiny prítomných členov na náhradnom Valnom zhromaždení,
b) právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o jeho rozpustení.

2. Pre zabezpečenie likvidácie určí predseda likvidátora.

3. Pri likvidácii postupuje likvidátor v súlade s platnou legislatívou.

4. O zlúčení s iným združením rozhoduje Valné zhromaždenie

 

Čl. XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy združenia nadobúdajú účinnosť dňom zobratia na vedomie Ministerstvom vnútra SR.
 2. Doplnené stanovy boli prerokované a schválené valným zhromaždením združenia na zasadnutí dňa 30.01.2013 a 06.05.2013. Zobratím na vedomie Ministerstvom vnútra  strácajú platnosť Stanovy NS MAS SR registrované na MV SR pod č. VVS/l-900/90-369 37 zo dňa 02.03.2011.

Zmena stanov  bola prerokovaná  Valným zhromaždením dňa 7. 4. 2016 a schválená uznesením č. 1/2016.  Po zobratí  na vedomie Ministerstvom vnútra strácajú platnosť  stanovy  registrované pod č. MV SR  č: VVS/1-900/90-369 37  zo dňa 2. 3. 2011

Zmena stanov bola prerokovaná Valným zhromaždením dňa 9.3.2017 a schválená uznesením č. 1/2017. Po zobratí zmeny stanov na vedomie  Ministerstvom vnútra SR strácajú platnosť stanovy registrované  pod č.  VVS/1-900/90-36937-1, VVS/1-900/90-36937-2 , VVS/1-900/90-36937-3.                                                

Zmena stanov bola prerokovaná Valným zhromaždením dňa 24.4.2018 a schválená uznesením č. 9/2018. Po zobratí zmeny stanov na vedomie  Ministerstvom vnútra SR strácajú platnosť stanovy registrované  pod č.  VVS/1-900/90-36937-1, VVS/1-900/90-36937-2 , VVS/1-900/90-36937-3, VVS/1-900/90-36937-4. 

Zmena stanov bola prerokovaná Valným zhromaždením dňa 13.3.2019 a schválená uznesením č. 5/2019. Po zobratí zmeny stanov na vedomie  Ministerstvom vnútra SR strácajú platnosť stanovy registrované  pod č.  VVS/1-900/90-36937-1, VVS/1-900/90-36937-2 , VVS/1-900/90-36937-3, VVS/1-900/90-36937-4, VVS/1-900/90-36937-5. 

                                                                                                                                                     

                                                                                                            PhDr. Štefan Škultéty

                                                                                                            Predseda NS MAS SR


O nás

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sociálne siete

Mohlo by Vás zaujímať

hore