Menu
Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín Slovenskej Republiky

S čím Vám môžeme pomôcť ?

rozšírené vyhľadávanie

Stanovy

Stanovy NS MAS SR.pdf (4.48 MB)

STANOVY

občianskeho združenia

Národná sieť miestnych akčných skupín 

Slovenskej republiky

 

Preambula

Národná sieť miestnych akčných skupín Slovenskej republiky je nezávislé  občianske združenie založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

NS MAS SR združuje právnické osoby - miestne akčné skupiny fungujúce na princípoch prístupu Európskej únie LEADER/CLLD a integrovaného územného rozvoja, fyzické a ďalšie právnické osoby pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka.

NS MAS SR zastupuje, podporuje  a chráni  záujmy svojich členov na verejnosti a vo vzťahu        k štátnym, verejným, súkromným a občianskym inštitúciám na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v rozvoji regiónov a vidieka SR.

Čl. I.

Základné ustanovenia

1. Názov: Národná sieť miestnych akčných skupín Slovenskej republiky. 

Anglická verzia názvu: National Network of Local Action Groups of the Slovak Republic.

2. Skratka názvu: NS MAS SR

Anglická verzia skratky názvu: NN LAG SK.

3. Sídlo: Nám.M.R.Štefánika 560/4 907 01 Myjava.

Čl. II.

 Poslanie

1. Poslaním Národnej siete miestnych akčných skupín Slovenskej republiky je:

a) podporovať zvýšenie kvality života v regiónoch a na vidieku prostredníctvom udržateľného a integrovaného územného rozvoja,

b) presadzovať a propagovať dôsledné uplatňovanie princípov prístupu LEADER/CLLD. 

Čl. III.

Ciele

1. Ciele NS MAS SR:

a) združovať miestne akčné skupiny (ďalej len „MAS“) pracujúce na princípoch prístupu EÚ LEADER/CLLD a integrovaného územného rozvoja, fyzické osoby (ďalej len   „FO“) a právnické osoby (ďalej len „PO“) pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja          a rozvoja vidieka;

b) viesť aktívny dialóg, zastupovať a obhajovať záujmy svojich členov vo vzťahu k: 

- štátnym inštitúciám, ministerstvám, relevantným inštitúciám a organizáciám na národnej úrovni,

- samosprávnym krajom, relevantným inštitúciám a organizáciám na regionálnej úrovni,

- inštitúciám EÚ, medzinárodným inštitúciám zaoberajúcim sa problematikou rozvoja vidieka  a LEADER/CLLD,  mimovládnym organizáciám v EÚ a mimo nej;

c) propagovať a rozširovať skúsenosti, aktivity a príklady dobrej praxe členov NS MAS SR;

d) zabezpečovať priestor pre komunikáciu, výmenu informácií a vedomosti  medzi členmi NS MAS SR;

e) pripravovať a medializovať stanoviská k dôležitým medzinárodným, národným alebo regionálnym dokumentom týkajúcim sa regionálnych a vidieckych politík, ktoré by mohli ovplyvniť aktivity členov NS MAS SR;

f) podporovať aktivity členov NS MAS SR na miestnej, regionálnej a národnej úrovni;

g) propagovať a medializovať aktivity NS MAS SR a informovať o nich širokú verejnosť, inštitúcie v oblasti regionálneho a vidieckeho rozvoja a politikov v SR;

h) podieľať sa na príprave, implementácii a hodnotení regionálnej a vidieckej politiky na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni;

i) zvyšovať odborné kapacity členov NS MAS SR;

j) organizovať vzdelávacie, propagačné, animačné, informačné, poradenské a iné aktivity.

Čl. IV.

Členstvo

1. Členom NS MAS SR sa môže stať MAS, t.j. občianske združenie podľa zákona  č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, fungujúce na princípoch prístupu LEADER/CLLD a integrovaného územného rozvoja.

2. Členom NS MAS SR sa môže stať FO alebo ďalšie PO pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka.

3. Členstvo v NS MAS SR vzniká podaním písomnej prihlášky uchádzača o členstvo, rozhodnutím Predsedníctva o prijatí za člena NS MAS SR a zaplatením členského príspevku. 

4. Písomné oznámenie o rozhodnutí Predsedníctva o prijatí za člena NS MAS SR musí byť uchádzačovi doručené do 90 dní od prijatia prihlášky.

5. Členstvo v NS MAS SR zaniká:

a) písomným oznámením člena o vystúpení z NS MAS SR ku dňu uvedenému 

v písomnom oznámení alebo ku dňu doručenia písomného oznámenia, ak v ňom nebol uvedený konkrétny dátum vystúpenia;

b) zánikom MAS;

c) úmrtím FO;

d) výmazom PO z príslušného registra;

e) vylúčením člena pri vážnom alebo opakovanom porušení povinností člena NS MAS SR;  

f) zánikom NS MAS SR.

6. Člena v NS MAS SR za MAS a PO zastupuje štatutárny zástupca alebo písomne poverená osoba. Člen ako FO sa zastupuje osobne.

7. Zánik členstva v NS MAS SR nezakladá nárok na vrátenie zaplatených členských príspevkov.

Čl. V.

Práva a povinnosti členov

1. Člen NS MAS SR má právo:

a) podieľať sa na činnosti NS MAS SR;

b) predkladať orgánom NS MAS SR návrhy, podnety a sťažnosti súvisiace s činnosťou          NS MAS SR, s právom na ich vybavenie; 

c) byť priebežne a včas informovaný o činnosti NS MAS SR, o rozhodnutiach jej orgánov a o zmluvných záväzkoch NS MAS SR; 

d) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov a organizačných štruktúr NS MAS SR, ktorých je členom.

2. Člen NS MAS SR má tiež právo:

a) voliť a byť volený do Predsedníctva, za Predsedu a Podpredsedu a do Kontrolnej komisie;

b) hlasovať na zasadnutí Valného zhromaždenia.

3. Člen NS MAS SR má povinnosť:

a) dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy a rozhodnutia orgánov NS MAS SR; 

b) aktívne sa podieľať na činnosti NS MAS SR;

c) byť súčinný pri vypracovaní správ, databáz a analýz pre potreby NS MAS SR;

d) vytvárať dobré meno NS MAS SR a zdržať sa jednania, ktoré by viedlo k poškodzovaniu mena a záujmov NS MAS SR;

e) platiť členské príspevky vo výške a termíne schválenými Valným zhromaždením.

Čl. VI.

Orgány a organizačné štruktúry

1. Orgány NS MAS SR:

a) Valné zhromaždenie;

b) Predsedníctvo;

c) Predseda / podpredseda;

d) Kontrolná komisia.

2. Organizačné štruktúry NS MAS SR:

a) Krajské siete;

b) Pracovné skupiny;

c) Kancelária.

3.  Orgány a štruktúry NS MAS SR vykonávajú svoju činnosť v súlade so stanovami 

     a ďalšími vnútornými predpismi NS MAS SR. K svojej činnosti môžu v rámci svojich 

     právomocí prijímať ďalšie vnútorné predpisy upravujúce ich činnosť. 

Čl. VII.

Valné zhromaždenie

1. Najvyšším orgánom NS MAS SR je Valné zhromaždenie, ktoré je tvorené všetkými členmi NS MAS SR (ďalej len „Valné zhromaždenie“). Každý člen Valného zhromaždenia má 1 hlas. 

2. Valné zhromaždenie zvoláva Predsedníctvo najmenej raz ročne, avšak vždy do 30 dní, ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina riadnych členov alebo Kontrolná komisia. 

3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Nadpolovičná väčšina riadnych členov musí byť prítomná vždy pri rozhodovaní o:

a) zmene stanov;

b) voľbe a odvolávaní orgánov;

c) zrušení združenia.

4. V prípade, že v čase určenom pre začiatok zasadnutia Valného zhromaždenia nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov NS MAS SR, posunie predsedajúci začiatok Valného zhromaždenia o jednu hodinu. Ak ani po posunutí začiatku Valného zhromaždenia nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov NS MAS SR, je Valné zhromaždenie uznášaniaschopné, ak je prítomná minimálne 1/3 členov. 

5. Valné zhromaždenie prijíma uznesenia aklamačne nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Výnimku tvorí hlasovanie o dobrovoľnom rozpustení, zlúčení s iným združením a hlasovanie na Valnom zhromaždení s posunutým začiatkom, pre ktoré je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných riadnych členov. V nevyhnutných prípadoch môže Valné zhromaždenie prijímať uznesenia hlasovaním “per rollam”.

6. Valné zhromaždenie zasadá prezenčnou formou, s využitím elektronických komunikačných prostriedkov alebo kombinovane. 

7. Valné zhromaždenie má tieto právomoci:

a) volí a odvoláva:

- Predsedníctvo,

- Predsedu,

- Kontrolnú komisiu;

b) schvaľuje:

- zmeny a doplnky stanov NS MAS SR,

- program a rozpočet NS MAS SR,

- výročnú správu o činnosti a ročnú účtovnú závierku NS MAS SR,

- organizačný poriadok NS MAS SR, rokovací a volebný poriadok Valného zhromaždenia  a zásady hospodárenia a nakladania s majetkom NS MAS SR, ich zmeny a doplnky,

- schvaľuje vstup NS MAS SR do iných združení;

c) rozhoduje:

- o zrušení NS MAS SR dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením a o spôsobe likvidácie, 

- o majetkovom usporiadaní v prípade zrušenia NS MAS SR,

- o výške a termíne úhrady členských príspevkov,

- o odvolaní žiadateľa voči rozhodnutiu Predsedníctva o jeho neprijatí za člena    alebo o vylúčení člena NS MAS SR. 

Čl. VIII.

Predsedníctvo

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom NS MAS SR, ktoré za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu (ďalej len „Predsedníctvo“). 

2. Predsedníctvo je volené Valným zhromaždením na obdobie troch rokov spomedzi členov NS MAS SR na návrhy členských MAS zo samosprávnych krajov.

3. Predsedníctvo má päť až deväť členov. Riadnym členom Predsedníctva je aj Predseda.

4. Zasadnutie Predsedníctva zvoláva Predseda najmenej štyrikrát ročne. 

5. Funkcia člena Predsedníctva zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia; 

b) písomným oznámením o vzdaní sa funkcie člena Predsedníctva;

c) zánikom členstva člena v NS MAS SR.

d) odvolaním Valným zhromaždením na návrhy členských MAS zo samosprávnych krajov alebo Predsedníctva z dôvodu neplnenia si úloh člena Predsedníctva alebo poškodenia mena NS MAS SR.

6. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.

7. Predsedníctvo prijíma uznesenia aklamačne nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.   V nevyhnutných prípadoch môže Predsedníctvo prijímať uznesenia hlasovaním “per rollam”. 

8. Predsedníctvo zasadá prezenčnou formou, s využitím elektronických komunikačných prostriedkov alebo kombinovane. 

9. Predsedníctvo má tieto právomoci:

a) riadi činnosť NS MAS SR v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia;

b) rozhoduje o všetkých ostatných veciach týkajúcich sa činnosti NS MAS SR, ktoré nepatria do výlučnej právomoci Valného zhromaždenia;

c) zvoláva Valné zhromaždenie;

d) každoročne predkladá Valnému zhromaždeniu výročnú správu, účtovnú uzávierku, návrh činnosti a rozpočtu; 

e) ukladá úlohy a určuje zodpovednosti členov Predsedníctva;

f) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena NS MAS SR;

g) schvaľuje vnútorné predpisy NS MAS SR, okrem tých, ktoré schvaľuje výlučne Valné zhromaždenie;

h) rozhoduje o zriadení Kancelárie;

i) rozhoduje o odklade úhrady členského na základe písomnej žiadosti člena.

Čl. IX.

Predseda 

1. Predseda NS MAS SR je štatutárnym zástupcom NS MAS SR. Za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu (ďalej len „Predseda“)..

2. Predseda je volený Valným zhromaždením na obdobie troch rokov spomedzi členov NS MAS SR na návrhy MAS zo samosprávnych krajov. 

3. Funkcia Predsedu zaniká uplynutím funkčného obdobia, jeho odstúpením oznámeným písomne, jeho odvolaním Valným zhromaždením alebo zánikom členstva člena v NS MAS SR.

4. Predseda má tieto právomoci:

a) zastupuje NS MAS SR navonok, jedná v mene Predsedníctva a NS MAS SR;

b) podpisuje dokumenty v mene NS MAS SR, pričom štatutárne právomoci vykonáva samostatne a používa pritom pečiatku;

c) zvoláva a vedie zasadnutia a riadi činnosť Predsedníctva;

d) vedie zasadnutie Valného zhromaždenia; 

e) zvoláva zasadnutie Valného zhromaždenia za účelom doplňujúcich volieb do Predsedníctva, ak počet členov Predsedníctva klesne pod päť.

Čl. X.

Podpredseda

1. Podpredseda je zástupcom štatutárneho orgánu NS MAS SR (ďalej len „Podpredseda“). Za svoju činnosť je zodpovedný Predsedníctvu.  

2. NS MAS SR má minimálne jedného Podpredsedu, ktorý je volený Predsedníctvom na obdobie troch rokov spomedzi členov Predsedníctva na návrh Predsedu.

3. Podpredseda vykonáva činnosti patriace do právomocí Predsedu:

a) na základe a v rozsahu písomného poverenia Predsedom,

b) v prípade dlhodobej neprítomnosti alebo nečinnosti Predsedu, a to výlučne na základe poverenia Predsedníctvom NS MAS SR;  

c) v čase odstúpenia Predsedu až do zvolenia nového Predsedu.

4. Funkcia Podpredsedu zaniká uplynutím funkčného obdobia, jeho odstúpením oznámeným písomne, jeho odvolaním Predsedníctvom alebo zánikom členstva člena v NS MAS SR.

ČI. XI.

Kontrolná komisia

1. Kontrolná komisia NS MAS SR je kontrolným orgánom NS MAS SR (ďalej len „Kontrolná komisia“). Za svoju činnosť je zodpovedná Valnému zhromaždeniu.

2. Kontrolná komisia je volená a odvolávaná Valným zhromaždením na obdobie troch rokov spomedzi členov NS MAS SR. 

3. Kontrolná komisia má troch členov. Jej členmi nemôžu byť členovia Predsedníctva alebo zamestnanci NS MAS SR.

4. Kontrolná komisia má tieto právomoci :

a) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov NS MAS SR;

b) kontroluje plnenie uznesení Valného zhromaždenia a Predsedníctva;

c) kontroluje hospodárenie NS MAS SR;

d) kontroluje dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na NS MAS SR; 

e) upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie;

f) prerokováva a rieši sťažnosti a spory medzi členmi alebo medzi orgánmi NS MAS SR a členom NS MAS SR;

g) predkladá návrh na zvolanie Valného zhromaždenia v prípade závažných zistení v rámci svojich kompetencií;

h) vykonáva výklad stanov a vnútorných predpisov NS MAS SR. 

5. Kontrolná komisia predkladá najmenej raz ročne správu o výsledku kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov Valnému zhromaždeniu a predkladá návrh na schválenie výsledku hospodárenia NS MAS SR.

6. Členovia Kontrolnej komisie si volia spomedzi seba predsedu kontrolnej komisie.

7. Kontrolná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Kontrolná komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 

Čl. XII.

Krajské siete MAS

1. NS MAS SR zriaďuje na zabezpečenie svojich činností v územiach samosprávnych krajov (ďalej len "kraje") organizačné jednotky združujúce členské MAS z kraja (ďalej len „Krajské siete“).

2. Krajská sieť vzniká rozhodnutím väčšiny členských MAS z kraja.

3. Krajská sieť je organizačnou jednotkou NS MAS SR konajúcou vo svojom mene. Zriadenie organizačnej jednotky NS MAS SR podlieha súhlasu Predsedníctva.

4. V menej Krajskej siete koná jej predseda volený členskými MAS z kraja.  

5. Krajská sieť sa vo svojej činnosti riadi osobitným predpisom, ktorý je v súlade so stanovami a vnútornými predpismi NS MAS SR.

6. Krajská sieť má tieto úlohy a zodpovednosti:

a) informačne a metodicky koordinuje činnosť MAS v kraji;

b) vykonáva advokačné a propagačné aktivity MAS v kraji;

c) podieľa sa na tvorbe územných a sektorových stratégií, koncepcií a programov na podporu regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka v rámci kraja; 

d) realizuje vlastné projekty alebo môže byť partnerom pri realizácii spoločných projektov regionálneho rozvoja na území kraja;

e) nominuje kandidátov do orgánov a pracovných skupín NS MAS SR, ako aj do pracovných, odborných a poradných orgánov zriaďovaných orgánmi verejnej správy, regionálnej samosprávy alebo inými relevantnými subjektmi v kraji;

f) monitoruje činnosť MAS v kraji, poskytuje informácie a predkladá podnety Predsedníctvu, ako aj orgánom verejnej správy alebo regionálnej samosprávy.

7. Krajská sieť zaniká:

a) rozhodnutím väčšiny v nej združených členských MAS;

b) rozhodnutím Predsedníctva pre jej činnosť v rozpore so stanovami alebo vnútornými predpismi NS MAS SR.

8. Zánik Krajskej siete so štatútom organizačnej jednotky konajúcej so svojom mene podlieha súhlasu Predsedníctva, ktoré zabezpečuje jej výmaz z príslušného registra.  

Čl. XIII.

Pracovné skupiny

1. NS MAS SR zriaďuje na zabezpečenie svojich odborných činností pracovné skupiny (ďalej len „Pracovné skupiny“).

2. Pracovnú skupinu zriaďuje a zrušuje Predsedníctvo podľa aktuálnych potrieb NS MAS SR.

3. Členmi Pracovnej skupiny môžu byť členovia aj nečlenovia NS MAS SR. Členovia                             a koordinátor Pracovnej skupiny sú menovaní a odvolávaní Predsedníctvom.

4. Pracovná skupina sa vo svojej činnosti riadi osobitným predpisom, ktorý je v súlade so stanovami a vnútornými predpismi NS MAS SR.

5. Pracovná skupina má tieto úlohy a zodpovednosti:

a) spracováva programové dokumenty, odborné materiály a stanoviská NS MAS SR;

b) spolupracuje s Kanceláriou a informuje Predsedníctvo o svojej činnosti a výstupoch.

Čl. XIV.

Kancelária

1. NS MAS SR zriaďuje na zabezpečenie svojich organizačných a administratívnych činností kanceláriu NS MAS SR (ďalej len „Kancelária“).

2. Kancelária sa vo svojej činnosti riadi osobitným predpisom, ktorý je v súlade so stanovami a vnútornými predpismi NS MAS SR.

3. Kancelária vykonáva tieto činnosti:

a) zabezpečuje vedenie administratívnej, dokumentačnej a účtovnej agendy NS MAS SR          v súlade so stanovami a vnútornými predpismi NS MAS SR a s všeobecne platnými právnymi predpismi;

b) zabezpečuje organizačnú prípravu a materiály na zasadnutia orgánov a pracovných skupín NS MAS SR a na ich rokovania s relevantnými partnermi;

c) zabezpečuje informačné a propagačné aktivity NS MAS SR.

Čl. XV.

Zásady hospodárenia

1. NS MAS SR hospodári s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom.

2. NS MAS SR má tieto hlavné zdroje príjmov: 

a) dary, príspevky a sponzorské príspevky fyzických a právnických osôb; 

b) výnosy z majetku;

c) príjmy z činností pri napĺňaní cieľov združenia;

d) granty a dotácie;

e) členské príspevky;

f) podnikateľská činnosť vykonávaná iba v doplnkovom rozsahu a v súlade s príslušnými právnymi predpismi a oprávneniami;

g) iné relevantné príjmy (dobrovoľnícka činnosť, poistné plnenie, úroky, príjmy 

z reklamy a iné).

3. Hospodárenie NS MAS SR sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie združenia zodpovedá Predsedníctvo. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité alebo darované len na podporu cieľov NS MAS SR. 

4. Prostriedky a majetok NS MAS SR nie je možné použiť na žiadne politické aktivity. 

Čl. XVI.

Zrušenie

1. NS MAS SR sa zrušuje:

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením; 

b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení;

c) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní;

d) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

2. Dobrovoľné rozpustenie alebo zlúčenie s iným združením musí byť potvrdené   dvojtretinovou väčšinou riadnych členov Valného zhromaždenia.

3. Pre zabezpečenie likvidácie určí Predseda likvidátora, ktorý pri likvidácii postupuje v súlade s platnými zákonmi a predpismi. 

Čl. XVII.

Záverečné ustanovenia

1. Združenie vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 2.3.2011 pod číslom VVS/1-900/90-36937.

2. Zmena stanov bola schválená Valným zhromaždením dňa 30.1.2013. Po vzatí na vedomie Ministerstvom vnútra SR strácajú platnosť stanovy registrované pod č. VVS/1-900/90-36937 zo dňa 2.3.2011.

3. Zmena stanov bola schválená Valným zhromaždením dňa 6.5.2013. Po vzatí na vedomie Ministerstvom vnútra SR strácajú platnosť stanovy vzaté na vedomie pod č. VVS/1-900/90-36937-1 zo dňa 30.1.2013.

4. Zmena stanov bola schválená Valným zhromaždením dňa 7.4.2016. Po vzatí na vedomie Ministerstvom vnútra SR strácajú platnosť stanovy vzaté na vedomie pod č. VVS/1-900/90-36937-2 zo dňa 6.5.2013.

5. Zmena stanov bola schválená Valným zhromaždením dňa 9.3.2017. Po vzatí na vedomie Ministerstvom vnútra SR strácajú platnosť stanovy vzaté na vedomie pod č. VVS/1-900/90-36937-3 zo dňa 7.4.2016.

6. Zmena stanov bola schválená Valným zhromaždením dňa 24.4.2018. Po vzatí na vedomie Ministerstvom vnútra SR strácajú platnosť stanovy vzaté na vedomie pod č. VVS/1-900/90-36937-4 zo dňa 9.3.2017.

7. Zmena stanov bola schválená Valným zhromaždením dňa 13.3.2019. Po vzatí na vedomie Ministerstvom vnútra SR strácajú platnosť stanovy vzaté na vedomie pod č. VVS/1-900/90-36937-5 zo dňa 24.4.2018.

8. Zmena stanov bola schválená Valným zhromaždením dňa 30.11.2022. Po vzatí na vedomie Ministerstvom vnútra SR strácajú platnosť stanovy vzaté na vedomie pod č. VVS/1-900/90-36937-6 zo dňa 7.4.2016.

9. Zmena stanov bola schválená Valným zhromaždením dňa 16.3.2023. Po vzatí na vedomie Ministerstvom vnútra SR strácajú platnosť stanovy vzaté na vedomie pod č. VVS/1-900/90-36937-7 zo dňa 30.11.2022.

10. Vo veciach neupravených týmito stanovami sa postupuje podľa platných právnych predpisov SR.

 

Otlačok používanej pečiatky:                                                          Predseda NS MAS SR

O nás

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sociálne siete

Mohlo by Vás zaujímať

hore